Vad är årsredovisningslagen?

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen omfattar nästan alla

Årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554), är baserad på direktiv från EU och innehåller bestämmelser om hur årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport ska upprättas och offentliggöras. De företagsformer som omfattas av årsredovisningslagen är aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag med minst en juridisk delägare, samt bokföringsskyldiga stiftelser.

 

Årsredovisningslagen har tre övergripande direktiv

De årsredovisningar som omfattas av ÅRL ska vara överskådligt uppställda, ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat, samt följa god redovisningssed. Överskådligheten innebär att årsredovisningar ska presenteras systematiskt, lättillgängligt och med stora möjligheter till överblick. Den rättvisande bilden av en verksamhets resultat och ställning ska tillsammans utgöras av verksamhetens balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Det sista direktivet, god redovisningssed, innebär att årsredovisningen ska upprättas i enlighet med de lagar och praxis som finns att tillämpa.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå