Vad du bör veta som

Verkställande direktör

VD-rollen är mångfacetterad och innebär att du som VD har ett stort personligt och juridiskt ansvar. För att kunna förvalta detta väl måste du vara insatt i de olika lagar och bestämmelser som gäller. Uppdraget som VD upplevs av väldigt många som ett ensamt och utsatt arbete.

Som VD är det viktigt att ha klart för sig skillnaden i personligt ansvar mellan VD och styrelse å ena sidan, och ägarna å den andra. Här nedan har vi gjort en sammanställning av vad som förväntas av dig som VD (verkställande direktör).

Mitt ansvar om VD

Som VD är det viktigt att ha klart för sig skillnaden i personligt ansvar mellan VD och styrelse å ena sidan, och ägarna å den andra. I det fallet har VD och styrelseledamöter ett mycket större ansvar för det som görs i bolagets namn än vad ägarna har, vars ansvar i princip är begränsat till den ekonomiska insatsen i bolaget. En verkställande direktör, på svenska vanligen förkortat VD, är den person som ansvarar inför styrelsen för den löpande förvaltningen i ett aktiebolag. VD:n tillsätts av styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning.

En VD har enligt lag rätt att besluta om löpande förvaltningsåtgärder. I övrigt är det styrelsen som avgör vilken beslutanderätt VD:n skall ha. Detta beskrivs i bolagets arbetsordning. VD:n har ett stort ansvar för bolaget och har därför lagenligt rätt att deltaga på styrelsemöten (förutom vid handläggning av vissa frågor, som rör den verkställande direktören själv, som till exempel lön eller annan ersättning). En VD har rätt att få avvikande uppfattning noterad till protokollet även om han eller hon inte sitter i styrelsen.

VD:s ansvar och plikter

Det finns många regler och skyldigheter för dig som vd. VD:s arbetsuppgifter och ansvar regleras bland annat av aktiebolagslagen. Det är bara i börsnoterade aktiebolag som det måste finnas en VD.

Arbetsfördelning och instruktioner

VD:n ska sköta bolagets löpande förvaltning enligt de riktlinjer och instruktioner som styrelsen lämnar. Bedömningen av vad som ingår i den löpande förvaltningen beror till stor del på företagets beskaffenhet och storlek. För att det inte ska uppstå missförstånd kring vilka beslut vd kan fatta utan att få styrelsens godkännande rekommenderar vi att det finns en skriftlig instruktion från styrelsen. VD får normalt inte vidta åtgärder som är osedvanliga eller av stor betydelse för verksamheten utan styrelsens godkännande.

Skadeståndsansvar

Både som VD och styrelseledamot har du ett skadeståndsansvar gentemot bolaget, aktieägarna eller någon annan om du med uppsåt eller på grund av oaktsamhet i fullgörandet av ditt uppdrag har orsakat skada. Bolagsstämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd på den årliga bolagsstämman. Om den beviljas betyder det att bolaget inte riktar några krav på skadestånd från styrelse eller VD. Som VD kan det på grund av reglerna om det personliga betalningsansvaret vara bra att ha en försäkring som ger ersättning om du skulle bli betalningsansvarig. En sådan ansvarsförsäkring brukar tecknas av bolaget och anses som en del i ersättningen till VD. Det är därför viktigt att du ser till att ditt anställningsavtal innehåller ett åtagande för bolaget att teckna en sådan försäkring till din förmån.

Ansvar för arbetsmiljö

I ansvaret för den löpande förvaltningen ingår också ansvar för arbetsmiljön på företaget. Arbetsuppgifter som ingår i det ansvaret kan delegeras vidare till andra chefer i bolaget.

Insiderregler

Regler om insiderinformation tillämpas på VD för ett bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad i Sverige. VD ska anmäla sitt och närståendes innehav och förändringar i innehav av bolagets aktier till Finansinspektionen. VD får inte heller handla med bolagets aktier under 30 dagar innan ordinarie delårsrapport blir offentlig. Om du bryter mot reglerna kan du göra dig skyldig till brott, exempelvis insiderbrott, vårdslöst insiderförfarande och otillbörlig marknadspåverkan.

Plikter

Oavsett om de står i ditt anställningsavtal eller inte, har du som vd ett antal lagstadgade eller principiella plikter.
Vårdplikten – VD ska fullgöra sitt uppdrag med omsorg och vara fullständigt informerad inför beslut och rättshandlingar.
Lojalitetsplikten – VD är skyldig att vara lojal mot bolaget och skyldig att sätta bolagets intresse före sitt egna, närstående eller andras ekonomiska intressen.
Övervakningsplikten – VD ska övervaka verksamheten och de anställda. VD ska också vidta åtgärder som behövs för att bolagets bokföring ska skötas enligt lag och att förvaltningen av bolagets pengar sköts på ett betryggande sätt.
Tystnadsplikten – VD ska inte lämna känslig information om bolaget och dess verksamhet till utomstående.

Personligt ansvar

Enligt huvudregeln ansvarar ett aktiebolag för sina skulder, men det finns undantag som kan innebära att du som vd, eller styrelseledamot, kan bli personligt betalningsansvarig. Det gäller framför allt i följande situationer: Om bolaget inte betalar skatter och avgifter till Skatteverket i tid. Vid förbjudna lån, det vill säga bland annat lån till exempelvis aktieägare, styrelseledamot eller vd eller dess närstående, kan den som beslutat, verkställt eller beordrat utbetalningen, straffas. Om årsredovisning och revisionsberättelse inte har skickats till Bolagsverket inom 15 månader efter räkenskapsårets slut, är styrelseledamöter och VD ansvariga för förpliktelser som uppkommer för bolaget.

Nedan sker en kort redogörelse för de vanligaste situationerna där personligt ansvar uppstår för styrelse och ibland även för vd. Dessa situationer är:

 • Kapitalbrist – regler om kontrollbalansräkning enligt ABL, (25 kap)
 • Skatter och avgifter – företrädaransvar enligt skattebetalningslagen
 • Skyldighet att registrera antagen årsredovisning enligt Årsredovisningslagen
 • Värdeöverföring och vinstutdelning enligt ABL, (17 kap) – bristtäckningsansvar
 • Skadeståndsansvar enligt ABL, (29 kap)
 • Straffansvar för styrelseledamot – ABL (30 kap), brottsbalken mm
Till böter eller fängelse i högst ett år dömes
 • den som uppsåtligen bryter mot reglerna för privata bolags kapitalanskaffning (1kap 7 och 8 §)
 • den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att enligt aktiebolagslagen föra aktiebok eller hålla aktieboken tillgänglig
 • styrelseordförande som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte sammankallar styrelsen när en ledamot eller VD begär det
 • den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte ger styrelsesuppleant möjlighet att närvara när ordinarie ledamot har förhinder
 • den som uppsåtligen eller av oaktsamhet medverkar till att beslut i styrelsen fattas utan att samtliga ledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling samt fått ett tillfredställande underlag för att avgöra ärendet
 • den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet medverkar till att bolaget lämnar lån eller ställer säkerhet för lån till den förbjudna kretsen (21 kap 1 §) eller till någon i syfte att låntagaren eller honom närstående skall kunna förvärva aktier i bolaget.

Viktigt att ha rätt kunskap om man ska arbeta som VD.

Kanske dags för en utbildning? Se alla våra VD- och styrelseutbildningar här.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå