I Sverige är majoriteten av alla skatteskyldiga. Äger man en fastighet, ska värdet på denna uppges i skattedeklarationen. Skatteverket bestämmer sedan fastighetens taxeringsvärde. Taxeringsvärdet Skatteverket tar fram ska motsvara 75% av fastighetens marknadsvärde, två år före fastighetstaxeringen. Marknadsvärde är det samma som det pris man skulle få för bostaden på en allmän marknad.

Lagen om taxering

Lagen skriver följande om årlig taxering:

§ Taxeringsbeslut är grundläggande beslut om årlig taxering, omprövningsbeslut och beslut om taxeringsåtgärder efter domstols beslut.

§ Skattemyndigheten skall varje taxeringsår fatta taxeringsbeslut före utgången av november på grundval av de uppgifter som lämnats enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt vad som i övrigt framkommit vid utredning enligt 3 kap. Lag (2001:1231).

0

Start typing and press Enter to search