Personalpolicy

Syftet med personalpolicyn är att redovisa de synsätt och värderingar som ska prägla vårt agerande inom företaget. Komplement till personalpolicyn är miljö- och kvalitetspolicyn.

Mål

Vi ska i samverkan arbeta för att nå uppställda mål, utveckla verksamheten i enlighet med kunders behov samt tillgodose högt ställda krav på kvalitet och effektivitet.

Synsätt

Vår främsta tillgång är medarbetarnas kompetens. Vår övertygelse är att alla vill göra ett gott arbete och att vi utvecklas genom att vars och ens skilda förutsättningar tas till vara. Genom delegering och samverkan ska vi aktivt delta i besluts- och utvecklingsprocesser.

Medarbetarskap

För att vi ska vara en konkurrenskraftig organisation behövs allas insatser. Medarbetarskapet har sin utgångspunkt i individen och ska kännetecknas av ansvar, engagemang, öppenhet, lojalitet, initiativ och flexibilitet.

Ledarskap

Grundprinciper för vår organisation är styrning genom dialog om mål och resultat med ett ledarskap som är engagerat och synligt. Ledarskapet ska kännetecknas av att i samverkan skapa förutsättningar för allas delaktighet i verksamheten.

Lön

Lönesättningen ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att verksamheten ständigt förbättras. Löneprofilen ska vara sådan att vi kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Arbetsmiljö

Executive People ska vara en jämställd arbetsplats där vi trivs, mår bra och utvecklas. Vi ska se arbetsmiljöarbetet som en möjlighet att skapa goda arbetsförhållanden.

Kvalitetspolicy

Det är Executive People:s mål att tillsammans med uppdragsgivare och eventuella övriga samarbetspartners, i ett tidigt stadium enas om och precisera uppdragets mål. Varje uppdrag skall präglas av professionalism och en öppen dialog för bästa resultat.

Vår policy är att öka kvalitén i alla avseenden i vår verksamhet. Den styr våra medarbetare i arbetet för hur vi genom ett fortlöpande förbättringsarbete ökar den totala kvaliteten i vårt samlade arbete.

 

Kvalitetsmål

Kundnöjdhetsmålen skall vara minst 4,0 av 5,0 vid kursutvärdering.

 

Kvalitetspolicy

Vi vill vara kundens första val

Våra kunders och samhällets behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.

Vi sätter kunden i fokus

Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Vi anpassar vår leverans så att vi och våra tjänster möter dessa behov på kort och lång sikt. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

Vi har utmanande mål och driver ständig förbättring

Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i vår leverans. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta kunders och samhällets föränderliga behov. Utvärderingar efter genomförd kurs, skall vara MINST 3,5 i betyg av 5,0 möjliga. Under 2014, 2015 och 2016 har vi legat på i snitt 4,4

Vi har hög kompetens

Vi har den kompetens som krävs för att möta kunders och samhällets behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi tar ansvar

Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för vår leverans. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra leverantörer, underleverantörer, kunder och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter behoven.

Genom vårt kvalitetsarbete, arbetar vi ständigt med att förbättra vår verksamhet och våra rutiner mot ökad kundtillfredsställelse

Sammantaget skall detta ge nöjda kunder.

 

Miljöpolicy

Executive People har antagit följande miljöpolicy:

Vi ska ständigt sträva efter att införliva miljö‐ och kretsloppstänkande i vår verksamhet.

Detta skall uppnås genom att:

 • Följa lagar, förordningar och myndigheters miljövillkor.
 • Nya rön i miljölagstiftningen och krav från tillsynsmyndigheter
 • Samtliga medarbetare tar del av våra egna samt följer våra kunders regler gällande miljöpolicys och miljöarbete i lika stor utsträckning som deras egen personal.
 • Ständigt förbättra och utveckla verksamhetens arbetsmetoder i fråga om miljöhänsyn.
 • Samtliga förbrukningsartiklar skall vara av återvinningsbar karaktär.
 • Hushålla med resurser, minimera avfall samt i möjligaste mån verka för att förhindra föroreningar i miljön där bland annat miljöanpassade fordon ingår.
 • Visa största möjliga miljöhänsyn och föredra ekologiska alternativ vid inköp av produkter och tjänster.

Genom att öka miljömedvetenheten hos våra medarbetare och kunder kan vi alla bidra till en hållbarare utveckling till oss själva och till vår kommande generation.
Detta görs med bland annat att så långt som möjligt använda digitala plattformar och digitalt material.

 

Jämställdhetspolicy

För medarbetare på Executive People ska arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inte vara beroende av kön eller ursprung.
Det ligger i Executive People:s intresse att verka för en mångfald och ta tillvara på medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper.
Genom detta skapar vi en kreativ och utvecklande arbetsmiljö som ökar förutsättningarna att uppnå ett optimalt resultat.

Vi ska:

• Aktivt verka för att såväl fysik som psykosocial arbetsmiljö lämpar sig för alla medarbetare.
• Underlätta för alla medarbetare att förena arbete och föräldraskap.
• Förebygga, förhindra trakasserier och andra psykosociala problem.
• Ge alla medarbetare möjligheter till utveckling och utbildning.
• Aktivt verka för en jämnare könsfördelning inom våra verksamheter.
• Ge alla medarbetare lika lön och villkor för lika prestation då arbetet som utförs är lika eller likvärdigt och har jämförbar svårighetsgrad.

 

Arbetsmiljöpolicy

Executive People:s övergripande mål är att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att minska och förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöarbetet är anpassat till medarbetarnas olika förutsättningar ur fysisk och psykosocial synpunkt.

Vår arbetsmiljöpolicy innebär att:

 • Arbetsmiljöområdets lagar, förordningar och myndighetskrav utgör minimikrav för organisationens arbetsmiljöarbete.
 • Arbetsmiljöansvaret är tydligt delegerat inom
 • Alla medarbetare känner engagemang i företaget genom ansvarstagande och delaktighet att bedriva arbetsmiljöarbete som ger goda arbetsförhållanden.
 • Tillsammans arbetar vi med att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön utifrån såväl fysisk, psykologisk som social och organisatorisk
 • Alla medarbetare medverkar aktivt i arbetsmiljöarbetet och följer instruktioner och föreskrifter.
 • Vårt arbetsmiljöarbete skall präglas av öppenhet och ärlighet mot vår

Vi strävar hela tiden efter att förbättra företagets olika processer och genomförande av utbildningar. Detta leder till förbättring av kursinnehåll, lärarstöd, genomförande och därigenom nöjdare kunder.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå