Organisationsnummer är som personnummer som avser en juridiskperson dvs. myndigheter, företag, organisationer mm. Organisationsnummer infördes år 1975 och är en svensk företeelse. Även företagens momsregistreringsnummer, eller VAT-numret bygger till stor del på momsnumret.

Ett enhetligt system för identifiering av juridiska personer behövs bl.a. för att underlätta det allt större informationsutbytet mellan olika företag och mellan företag och myndigheter.

För att kunna ingå ett bindande avtal måste en juridiskperson ha ett organisationsnummer. Detta krav finns inte för en enskildfirma då den juridiska skiljelinjen mellan verksamheten (firman) och innehavaren saknas. För enskilda firmor gäller därför näringsidkarens personnummer som organisationsnummer.

Skatteverket är tillsynsmyndighet och för register över tilldelade organisationsnummer.

Så är organisationsnumret konstruerat

Organisationsnummer består i likhet med personnummer av tio siffror. För att undvika att att organisationsnumret förväxlas med personnummer så är den tredje siffran som är datum i personnumret är alltid lägst en tvåa för att undvika förväxling med personnummer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsiffra.

Organisationsnumret ska vara bestående och unikt. Det förekommer inte två likadana nummer. Utöver organisationsnumret åsätts en tvåsiffrig kod som anger juridisk form.

Den första siffran i organisationsnumret anger vilken grupp av företagsformer organisationen tillhör, nämligen:

  • 2 – Stat, landsting, kommuner, församlingar
  • 5 – Aktiebolag
  • 6 – Enkelt bolag
  • 7 – Ekonomiska föreningar
  • 8 – Ideella föreningar och stiftelser
  • 9 – Handelsbolag och kommanditbolag

Lagtextens definition av organisationsnummer

Bestämmelser om organisationsnummer finns i lag om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. (SFS 1974:174 och senaste ändring SFS 2006:600). Enligt denna lag ska organisationsnummer fastställas för:

  • aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening
  • erkänd arbetslöshetskassa, understödsförening och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn
  • kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner, och
  • registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar.

Organisationsnummer ska vidare fastställas för annan juridisk person om den juridiska personen eller om statlig myndighet så begär. Detta gäller även enkla bolag, partrederier och utländska företags filialer.

0

Start typing and press Enter to search