Vad är en utmätning?

Utmätning

Kronofogden genomför utmätningen

Den som har en fordran mot någon annan kallas borgenär medan den som är skyldig borgenären pengar kallas gäldenär. Om gäldenären inte betalat sin skuld trots påminnelser och inkassokrav, samt fått sin skuld fastställd av Kronofogdemyndigheten, kan Kronofogden göra en utredning för att se vilka av gäldenärens tillgångar som kan utmätas. Det är alltså Kronofogden som genomför en utmätning, vilken regleras i utsökningsbalken (1981:774).

Utmätning betyder att Kronofogden har beslutat att en del av den skuldsattes egendom ska användas för att få in pengar att betala skulden med. För att Kronofogden ska kunna genomföra en utmätning måste någon typ av exekutionstitel finnas. En exekutionstitel är det underlag som krävs för att Kronofogden ska kunna verkställa en utmätning, vilket exempelvis kan vara en dom, ett utslag eller ett skattebeslut.

 

Så går en utmätning till

En utmätning börjar med att Kronofogden undersöker om gäldenären har tillgångar som går att utmäta. Det görs genom att Kronofogden kontaktar myndigheter, företag eller personer för att få information om storlek på och typ av gäldenärens eventuella tillgångar, men i bland även genom att Kronofogden besöker gäldenärens bostad vid en så kallad förrättning. Vid en förrättning undersöks vilka tillgångar gäldenären har som kan utmätas, det vill säga sådant som kan säljas för att få skulden betald.

När det gäller utmätning av egendom säljs den utmätta egendomen antingen av någon som fått det i uppdrag av Kronofogden, eller av Kronofogden själv. Om utmätningen gäller lön betalar arbetsgivaren in pengarna direkt till Kronofogden. Efter försäljningen fördelar Kronofogden pengarna mellan gäldenärens fordringsägare.

 

Kan all egendom utmätas?

Det finns viss egendom som inte går att utmäta, så kallad beneficieegendom. Det är sådan egendom som en person anses behöva för att klara sitt uppehälle. Vad som räknas som beneficieegendom skiljer sig från fall till fall, men det är vanligt att kläder, glasögon, och möbler som är nödvändiga för hemmet inte utmäts.

 

Följdordning vid utmätning

Det är även Kronofogden som beslutar i vilken ordning en egendom ska utmätas. Följande ordning är den mest vanliga:

  • kontanta medel (pengar)
    banktillgodohavanden och andra likvida tillgångar, till exempel skatteåterbäring
  • inkomst, så som lön eller pension
  • fondandelar och aktier
  • övrig lös egendom, exempelvis ett fordon eller en bostadsrätt
  • fast egendom, så som en fastighet
  • skepp, luftfartyg, tvistiga fordringar m.m.
Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå