Vad är solidaritet?

Solidaritet

Soliditeten visar företagets långsiktiga betalningsförmåga

Analys av det finansiella nyckeltalet soliditet syftar till att bedöma ett företags betalningsförmåga på lång sikt. Man brukar använda begreppet soliditet för att visa hur stor andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital.

En huvudregel är att ju större andel eget kapital som finansierar företaget, desto högre och bättre är soliditeten. En soliditet på 100 % innebär finansiering med enbart eget kapital och en soliditet på 0 % innebär att det inte finns något eget kapital alls. En hög soliditet innebär låg finansiell risk medan en låg soliditet kan innebära hög risk för verksamheten. Man brukar kalla en hög soliditet för ”god soliditet” och låg soliditet för ”dålig soliditet”.

 

En god soliditet innebär generellt många fördelar

Ett företag med hög soliditet har som regel bättre motståndskraft mot eventuella motgångar och förluster. Det egna kapitalets storlek i förhållande till företagets övriga skulder är även av intresse för banker i samband med att företaget förhandlar om nya lån eller krediter. Ett företag har som regel lättare att få ett banklån beviljat om det kan visa att soliditeten är god.

 

Återinvesteringar i företaget ökar soliditeten

God soliditet kan exempelvis bero på att företaget återinvesterat vinst i verksamheten, betalat av skulder, eller gjort en nyemission. Nyemissioner, aktieägartillskott och amortering av lån påverkar soliditeten i samma riktning. Utdelningar minskar istället soliditeten genom att det egna kapitalet minskar. Investeringar och stora satsningar som finansieras med främmande (externt) kapital, det vill säga genom lån, minskar också ett företags soliditet.

 

God eller dålig soliditet kan uppstå på flera olika sätt

Det är inte alltid säkert att en god soliditet är gynnsam för företaget. Hög soliditet kan nämligen också vara en följd av bristande utvecklingsarbete och otillräckliga eller obefintliga investeringar som medfört liten upplåning, vilket i sin tur visar sig som ”god” soliditet.

Ofta beror dålig soliditet på att företaget går med förlust, men det kan också vara en följd av kraftig expansion och investeringar, vilket ofta är både naturligt och nödvändigt i vissa perioder. Under en tillväxtfas kan följaktligen en tillfällig försämring av soliditeten vara godtagbar. Försämrad soliditet samtidigt med dålig tillväxt är däremot ofta en varningssignal.

 

Hur räknar man ut ett företags soliditet?

Det finns flera sätt att mäta ett företags soliditet. Nedan presenteras det mest vanliga:

Soliditet = Justerat eget kapital ÷ Totalt kapital

Det justerade egna kapitalet är ett bättre mått på aktieägarnas kapital än eget kapital. Justerat eget kapital beräknas enligt:

Justerat eget kapital = Eget kapital + (Obeskattade reserver × (1 − skattesats))

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå