Vad är en revisionsberättelse?

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen redogör för ett företags revision

En revisionsberättelse är en redogörelse av en revisions resultat skriven av en revisor. Den innehåller ett uttalande om fastställande av balansräkningen och om rörelsens styrelse ska beviljas ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar. Revisionsberättelsen ska lämnas till företagsledningen senast fem och en halv månad efter att räkenskapsåret har avslutats.

Gäller revisionsberättelsen ett aktiebolag ska den läggas fram för aktieägarna på årsstämman, medan om den gäller en ekonomisk förening ska den läggas fram på föreningsstämman. I berättelsen ska det framgå vad revisorerna har granskat, såsom kassaböcker och styrelseprotokoll från möten. Det ska även framkomma om årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen(1995:1554) eller annan tillämplig lag. Det ska dessutom klargöras vad styrelsens eller verkställande direktörs förslag till vinstdisposition eller förlusttäckning är.

 

Detta ska en revisionsberättelse innehålla

Revisionsberättelsen kan skrivas på olika sätt och hur revisorn har valt att skriva revisionsberättelsen ska klargöras. Det kan vara att revisorn inte delar företagsledningens eller andra revisorers mening om vissa delar av revisionen, eller om revisorns inriktning eller omfattning är begränsad så att ett fullständigt uttalande inte kan göras. Det ska även framkomma om det saknas underlag för vissa uttalanden i revisionen och om granskningen har resulterat i att revisorn anser att företagsledningen vidtagit någon åtgärd eller försummat rörelsen som kan leda till att verksamheten eller rörelsen blir ersättningsskyldiga.

Revisionsberättelsen ska förutom vad som redan nämnts även innehålla rörelsens räkenskapsår som räknas från det första och sista datumet under perioden, rörelsens namn samt ett organisationsnummer eller personnummer beroende på bolagsform. Revisionsberättelsen ska även innehålla datumet då revisionen avslutades samt underskrift/-er av revisorn eller revisorerna.

 

Vad är en koncernrevisionsberättelse?

I vissa fall där revisionsberättelsen rör ett moderbolag ska revisorn även lämna en koncernrevisionsberättelse som redogör för koncernens revision.

 

Vad händer efter att revisionsberättelsen är skriven?

I de fall revisorn eller revisorerna upptäcker felaktigheter eller anmärkningar i berättelsen kallas det för en oren revisionsberättelse och ska då enligt lag skickas in till Skatteverket. Dessa anmärkningar kan exempelvis vara:

  • Om åtgärder eller försummelser som kan resultera i ersättningsskyldighet har gjorts av företagsledningen
  • Om årsredovisningen inte har tillämpats enligt lag om årsredovisning
  • Om uppgifter som ska lämnas enligt tillämpning av årsredovisningslagen inte har lämnats
  • Om revisorerna anser att rörelsen inte har fullgjort sin skyldighet genom att exempelvis inte ha lämnat in sin skattedeklaration eller i rätt tid betalat skatter och avgifter.
Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå