Vad är revision?

Revision

Revision utförs av en revisor. Revision ska enligt aktiebolagslagen utföras enligt god revisionssed. I vissa sammanhang talar man om att revisionens tre grundpelare är oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Då oberoende är en förutsättning för tilltro till revisorns uttalande. Tystnadsplikt är ofta en förutsättning för att revisionen ska kunna genomföras och Kompetens krävs av revisorn för att kunna dra korrekta slutsatser av den tillgängliga informationen.

 

Revisionens olika delar

Revision kan delas in i ett antal faser som tillsammans bildar den process som genomförs för varje revisionskund varje år. Dessa faser är:

  • Planering av uppdraget
  • Löpande granskning/Internkontrollgranskning
  • Bokslutsgranskning
  • Granskning av årsredovisning

I planeringen av uppdraget bör både företaget och revisorn vara involverade. Planeringsmöte har man för att fastställa revisionens inriktning och omfattning och för att bestämma tidpunkt mm för revisionen. Mötet efter avslutad bokslutsgranskning syftar till att lyfta fram de synpunkter, iakttagelser och rekommendationer vi revisorer har efter att ha granskat företagets bokslut. Innan revisionsberättelsen avges har därmed företaget delgetts vår slutsats av årets granskning.

 

Nya regler för revisionsplikt från och med november 2010

Revisionsplikten avskaffas för aktiebolag som inte överskrider två av tre kriterier:

  • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning
  • Tre anställda

Inget bolag omfattas dock automatiskt av den nya lagen utan den som vill avsäga sig revision måste fatta ett aktivt beslut och registrera detta hos Bolagsverket.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå