Vad är resultaträkning?

Resultaträkning

Resultaträkningen visar ett företags resultat

Resultaträkningen är en av de två huvuddelarna i bokslutet och ska enligt årsredovisningslagen finnas med i årsredovisningen. Det kallas för resultaträkning just för att det är här som företagets resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om företaget har gått med vinst eller förlust.

 

Resultaträkningens delar

En resultaträkning är uppdelad för att underlätta översikten och även för att få ut rätt resultat. Det finns dock ingen exakt mall för hur en resultaträkning ska se ut, utan varierar från företag till företag. Däremot följer de flesta numera en utformningsstandard för att underlätta avläsningen.

Förenklat kan en resultaträkning innehålla följande delar:

 • rörelseresultatet, vilket är rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader
 • resultat efter finansiella poster, alltså de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna
 • extraordinära intäkter och kostnader som saknar klart samband till verksamheten och som inte förväntas upprepas och som uppgår till ett väsentligt belopp
 • bokslutspositioner så som över- och underavskrivningar samt avsättning till/upplösning av periodiseringsfonder
 • skatt
 • årets resultat.

 

Två typer av resultaträkning

Resultaträkningen bör utformas efter två sätt som föreskrivs av årsredovisningslagen. Dessa två skiljer sig åt i sättet de hanterar rörelseresultatet. De två sätten är kostnadsslagsindelad resultaträkning och funktionsindelad resultaträkning, där det första sättet är uppdelad efter vilken sorts kostnader som företaget har och det andra delar upp kostnanderna enligt vilket typ av funktion som kostnaderna har.

Kostnadsslagsindelad resultaträkning Funktionsindelad resultaträkning
 1. Nettoomsättning
 2. Förändring av varulager
 3. Aktiverat arbete för egen räkning
 4. Övriga rörelseintäkter
 5. Råvaror och förnödenheter
 6. Övriga externa kostnader
 7. Personalkostnader
 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 9. Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar
 10. Övriga rörelsekostnader
 11. Intäkter från andelar i koncernföretag
 12. Intäkter från andelar i intresseföretag
 13. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
 14. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
 15. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
 16. Räntekostnader och liknande kostnader
 17. Extraordinära intäkter
 18. Extraordinära kostnader
 19. Bokslutsdispositioner
 20. Skatt på årets resultat
 21. Övriga skatter
 22. Årets resultat.
 1. Nettoomsättning
 2. Kostnad för sålda varor
 3. Bruttoresultat
 4. Försäljningskostnader
 5. Administrationskostnader
 6. Övriga rörelseintäkter
 7. Övriga rörelsekostnader
 8. Intäkter från andelar i koncernföretag
 9. Intäkter från andelar i intresseföretag
 10. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
 11. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
 12. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
 13. Räntekostnader och liknande kostnader
 14. Extraordinära intäkter
 15. Extraordinära kostnader
 16. Bokslutsdispositioner
 17. Skatt på årets resultat
 18. Övriga skatter
 19. Årets resultat.

 

Bokföring av resultatkontona

Intäkter och kostnader som ska föras in i resultaträkningen ska bokföras på de konton med kontoklass 3 till 8. Dessa konton kallas för resultatkonton. Intäkter bokförs på kontona med kontoklass 3 i kredit. Kostnaderna bokförs på kontona med kontoklass 4 till 8 i debet.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå