Vad är räntabilitet?

Räntabilitet

Räntabilitet är ett lönsamhetsmått

Räntabilitet är ett lönsamhetsmått som används för att mäta om ett företags vinst är tillfredsställande i förhållande till kapitalet. Räntabilitet tillhör vad som inom ekonomistyrning kallas nyckeltal och är synonymt med avkastning. De vanligaste måtten som används för att räkna ut ett företags lönsamhet är räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på sysselsatt kapital, räntabilitet på operativt kapital och räntabilitet på eget kapital.

 

Hur beräknas räntabilitet?

Räntabiliteten beräknas genom att ställa ett företags eller en rörelses resultat i relation till kapitalet. Dock måste det stå klart vilken vinst som ligger till grund för räntabiliteten, då de olika vinsterna leder till olika formler beroende på vilken typ av kapital som resultatet står i förhållande till.

När räntabiliteten har beräknats avger den ett procentuellt svar på förhållandet mellan resultat och kapital, där lönsamheten kan avläsas genom att se om procentsatsen står över en viss gräns eller inte. Gränsen beror också på vilket typ av räntabilitet som avses.

 

Räntabilitet på totalt kapital

Räntabilitet på totalt kapital visar resultatet som en procentandel av det totala kapitalet. Det totala kapitalet avser anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, alltså de tillgångar som har en livslängd på över flera år samt de tillgångar inom företaget som är avsedda för försäljning.

Räntabilitet på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷Totalt kapital

 

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Räntabilitet på sysselsatt kapital visar ett företags lönsamhet till lånat och eget kapital. Sysselsatt kapital är det kapital som antingen har lånats ut av ägare eller bank och som fås tillbaka i utdelning respektive ränta. Det sysselsatta kapitalet beräknas därför som totala tillgångar minus räntebärande skulder.

Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Sysselsatt kapital

 

Räntabilitet på operativt kapital

Räntabilitet på operativt kapital används då ett företag vill ta reda på lönsamheten oberoende av de finansiella tillgångarna och oberoende av företagets finansiering och används ofta för att jämföra lönsamheten mellan divisioner inom en koncern. Det operativa kapitalet beräknas som de totala tillgångarna minus likvida medel och räntebärande tillgångar med avdrag för skulder som inte är räntebärande.

Räntabilitet på operativt kapital = Rörelseresultat ÷ Operativt kapital

 

Räntabilitet på eget kapital

Detta mått avser ägarnas avkastning på det kapital som de själva har satsat i företaget. Om måttet visar på 10 procent eller under kan räntabiliteten anses vara svag, medan ett resultat på över 10 procent anses vara god räntabilitet. Räntabilitetsmåttet kan beräknas både innan och efter skatt, vilket ger olika utformningar på formeln. Den grundläggande formeln är dock följande:

Räntabilitet på eget kapital = Resultat ÷ Eget kapital

 

du Pont-modellen

Ett annat räntabilitetsmått är du Pont-modellen som utvecklades av det amerikanska företaget med samma namn. Modellen bygger på att se samband mellan hur effektivt ett företag använder sina resurser i förhållande till omsättningen, istället för att beräkna räntabiliteten som en kvot mellan vinst och kapital. Detta mått ger en bild över vad ett företag behöver göra för att öka sin lönsamhet, där det antingen innebär att höja sin vinstmarginal eller hastigheten på omsättnignen av kapitalet. Detta samband kan illustreras i ett så kallat isoräntabilitetsdiagram där räntabiliteten visas med hjälp av olika kombinationer av vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet. Formeln som tillämpas vid användning av du Pont-modellen ser ut som följande:

Räntabilitet = Vinstmarginal x Kapitalets omsättningshastighet

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå