Vad är ett nuvärde?

Nuvärde

Nuvärdet är en del av investeringskalkylering

Nuvärde är ett begrepp som används vid investeringskalkylering. Värdet används för att kunna göra en jämförbar och rättvis jämförelse mellan investeringar som sker vid olika tidpunkter.

När företag gör investeringskalkyler används värden flera år framåt i tiden i beräkningarna. För att kunna jämföra dessa med varandra på ett rättvist sätt används det värde som investeringen hade vid tidpunkten för investeringsbeslutet. Denna tidpunkt kallas även för nolltidpuntken eller nutidpunkten. Denna metod kallas för nuvärdemetoden. Alla framtida in- och utbetalningar räknas då om till värden vid denna nolltidpunkt.

För att kunna beräkna nuvärdet används två tabeller; tabell B som visar nuvärdefaktorn av enstaka betalningar på 1 kr vid olika år och räntesatser och tabell C, som används när nuvärdet av flera årligen återkommande lika stora betalningar ska beräknas.

Nuvärdesmetoden är även känd som diskonteringsmetoden, kassaflödesmetoden och kapitalvärdesmetoden.

 

Hur beräknas nuvärdet?

Nuvärdesmetoden går ut på att antingen beräkna en investerings nuvärde och jämföra detta med investeringskostnaden, eller att beräkna nettonuvärdet direkt.

Nuvärdesberäkningen (NV)

Nuvärdesberäkningen kan jämföras med att sätta in pengar på ett konto. Den bemöter därmed frågan; ”Hur mycket pengar måste jag sätta in idag för att ha x pengar om y år?”. Nuvärdet av en enstaka kommande inbetalning (I) får man alltså genom följande formel:

Nettonuvärdeskvoten (NNK)

Nettonuvärdeskvoten är en beräkning på hur mycket en investering ger igen per satsad krona. Den tar kapitalkostnader i beaktande, genom att diskontera alla inbetalningar och utbetalningar till ett nuvärde, vilket sedan delas med grundinvesteringen (G).

Värdet säger således ingenting om reell vinst i kronor och ören, utan det är en relation till den initiala investeringskostnaden. Om exempelvis NNK beräknas ligga mellan 0,15 – 0,60 så medför det att man får tillbaka mellan 1,15 till 1,60 för varje satsad krona.

 

Förklaring av beteckningarna

I: Inbetalningar.
p: Kalkylränta. Vilken räntesats som ska användas för diskonteringen.
G: Investeringskostnad (grundinvestering).

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå