Vad är en kredittid?

Kredittid

Kredittiden anger hur lång tid krediten sträcker sig

Många transaktioner mellan företag sker på kredit. Vid en försäljning lämnar företaget kredit till kunden och vid ett inköp får företaget kredit av leverantören. Kredittid avser hur många dagar det är mellan faktureringstillfället och det slutgiltiga betalningstillfället. Kredittiden anger alltså hur lång tid en part i en transaktion har på sig att betala en faktura eller på att betala tillbaka ett lån. Kreditvillkor och kredittid påverkar betalningsströmmarna i ett företag och det är därför en god idé att ta med kredittiderna och kreditvillkoren i beräkningarna när företaget gör en likviditetsbudget.

 

Hur lång ska kredittiden vara?

Det finns ingen lag som säger att ett företag måste ha en kredittid på 30 dagar som är vad de flesta företag använder. Om det inte finns något avtal mellan parterna angående kredittid gäller enligt 49 § köplagen (1990:931) och 5 § skuldebrevslagen (1936:81) att köparen ska betala säljaren när säljaren begär det. Det betyder alltså att om parterna inte avtalar om kredittiden innan köpet har säljaren bestämmanderätt avseende betalningsdatum. Däremot skulle någon av parterna kunna hävda att en viss kredittid, till exempel 30 dagar, är sedvänja mellan parterna och därför är tyst avtalat mellan dem.

Det betyder att det ur både säljarens och köparens perspektiv alltid är bäst att avtala om kredittiden före köpet, eller före ett lån tas. Väldigt långa kredittider kan påverka ett företags likviditet negativt. Särskilt små företag kan behöva ha betalt snabbare än inom 30 dagar, och företaget rekommenderas därför använda den kredittid som passar bäst för företaget. Det vanliga vid ett lån är att ju större lånebeloppet är desto längre är kredittiden.

 

Kredittid och ränta

Om ingen kredittid har avtalats påverkas säljarens möjlighet att kräva ränta för utebliven betalning. Säljaren har rätt att ta ut en dröjsmålsränta efter 30 dagars kredit enligt räntelagen (1975:635). Om köparen är en konsument gäller att säljaren måste informera kunden om att dröjsmålsränta kommer att debiteras vid utebliven betalning minst 30 dagar i förväg. Krav på att informera om dröjsmålsränta finns inte om kunden är en näringsidkare eller ett offentligt organ. Både köplagen och räntelagen är dispositiva vilket innebär att parterna har rätt att avtala om andra betalningsvillkor. Det betyder att om kredittiden har avtalats till 10 dagar i förväg kan ränta debiteras från den 11:e dagen.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå