Vad är en kostnad?

Kostnad

Kostnader är utgifter

En kostnad är en periodiserad utgift, det vill säga en utgift som redovisas i den period den förbrukas. Ett annat sätt att definiera en kostnad är att beskriva det som att det är värdet av förbrukade resurser under en period.

Vissa resurser förbrukas relativt omgående, medan andra förbrukas i långsammare takt. Resurser som förbrukas långsamt kan vara maskiner, byggnader och bilar. Oftast kan den period som resursen förbrukas under gälla ett år och beräknas då utifrån anskaffningsvärdet.

Exempel:
En lastbil köps in för 200 000 kronor, vilket är utgiften. Lastbilen beräknas kunna användas i fem år. Kostnaden för ett år är samma som värdeminskningen under detta år. Om lastbilen beräknas minska i värde med lika mycket varje år, blir då kostnaden 40 000 kronor per år.

Beräkningen blir alltså:
200 000/5 = 40 000

 

Bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader

De kostnader som inkluderas i produktkalkylering kallas för kalkylmässiga kostnader och kostnader som förekommer i den externa redovisningen kallas för bokföringsmässiga kostnader. De bokföringsmässiga kostnaderna skiljer sig från de kostnader som tas upp i den interna redovisningen, eftersom den externa redovisningen styrs av lagar och rekommendationer som ska följas.

Ofta överensstämmer de bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnaderna. I de fall då de inte gör det kallas de för bokföringsmässiga merkostnader, alltså de kostnader som endast kan finnas i den externa redovisningen, och kalkylmässiga merkostnader, alltså de kostnader som endast finns i kalkyleringen. Dessa kan särskiljas genom att titta på urval, värdering och periodisering. Urvalet är de kostnader som ska tas med, värderingen är hur dessa kostnader ska värderas och periodisering är behandlingen av poster i en bestämd tidsdimension.

 

Särkostnader och samkostnader

Särkostnader uppstår i en särskild kalkylsituation av ett givet kalkylobjekt. Detta kan vara att en kundorder ska framställas, vilket gör att materialkostnaden blir en särkostnad eller lönekostnader i ett konsultföretag. Dessa kostnader är alltså unika och särskiljer sig från andra kostnader.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå