Vad är kompletteringsregeln?

Kompletteringsregeln

Anläggningstillgångar kan avskrivas

Ett företag kan köpa in två sorters tillgångar, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är tillgångar som har införskaffats i syfte att stadigvarande användas eller innehas i företaget. Med omsättningstillgångar menas tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten, det vill säga sådana tillgångar som omsätts och hela tiden förnyas. Inventarier som uppskattas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får dras av med hela utgiften redan samma år som de har införskaffats av företaget.

Om avdrag inte kan göras direkt kan du i stället fördela utgiften för inköpet över flera år. Detta kallas för avskrivningar eller värdeminskningsavdrag och betyder att företaget gör avdrag varje år med en viss summa. Den summa som avskrivs ska motsvara vad tillgången har minskat i värde, vilket betraktas som en kostnad för företaget.

 

Räkenskaplig avskrivning genom huvudregeln eller kompletteringsregeln

Avskrivningen kan ske antingen i form av räkenskaplig avskrivning eller restvärdesavskrivning. Vid räkenskapsenlig avskrivning ska avdraget vid beskattningen motsvara den avskrivning som har gjorts i räkenskaperna. Räkenskapsenliga avskrivningar kan göras på två olika sätt. Antingen enligt huvudregeln (30-regeln) eller kompletteringsregeln (20-regeln). Enligt huvudregeln får avdraget göras med maximalt 30 procent på inventariernas värde vid räkenskapsårets slut. Genom att använda kompletteringsregeln får företaget full avskrivning på fem år, motsvarande en årlig avskrivning på 20 procent.

 

Kompletteringsregeln medger full avskrivning

Vid användning av huvudregeln blir storleken på avskrivning mindre med åren eftersom avskrivningsunderlaget minskar med avskrivningar som görs varje år. Detta innebär att tillgångarna aldrig blir helt avskrivna. För att få inventarierna helt avskrivna kan företaget som alternativ i stället använda sig av kompletteringsregeln. Kompletteringsregeln innebär att anläggningstillgångarna skrivs av helt över fem år med en årlig avskrivning på 20 procent på anskaffningsvärdet. Som anskaffningsvärde menas den utgift företaget haft när inventarien köptes in.

För att kunna använda kompletteringsregeln måste företaget veta både när inventarierna köpts in till företaget samt anskaffningskostnaderna för inventarierna som köpts de senaste fyra räkenskapsåren och som fortfarande finns kvar i verksamheten. Det är viktigt att notera att om kompletteringsregeln används som metod är inventariernas avskrivningstid alltid fem år.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå