Vad är en kassaflödesanalys?

Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys visar förändringen i likvida medel

En kassaflödesanalys är en rapport som innehåller uppgifter om ett företags finansiella flöden, det vill säga företagets inbetalningar och utbetalningar under en viss period. En kassaflödesanalys är alltså en sammanställning av kassaflödet som används för att skapa en överblick över de likvida medel som strömmar in och ut ur verksamheten.

En kassaflödesanalys delas upp i tre delar:

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten utgörs av verksamhetens huvudsakliga intäktsgenerande aktiviteter och visar bland annat försäljning, varulager, kundfordringar, kortfristiga skulder och justeringar för avskrivningar.
  • Kassaflödet från investeringsverksamheten visar bland annat förvärv och avyttring av anläggningstillgångar samt andra typer av investeringar.
  • Kassaflödet från finansieringsverksamheten visar bland annat nyemissioner, upptagna lån, utdelningar, amorteringar av skulder och koncernbidrag.

 

Större företag måste lämna en kassaflödesanalys

Varje år ska alla aktiebolag och många andra företag göra en årsredovisning. Enligt årsredovisninglagen (1995:1554) 2 kap. 1 § ska en årsredovisning bestå av

  • en balansräkning,
  • en resultaträkning,
  • noter, och
  • förvaltningsberättelse.

I lagen finns även angivelser om att det i årsredovisningen för ett större företag dessutom ska ingå en kassaflödesanalys.

Vad som utgör ett större företag beskrivs i årsredovisningslagen: ”företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”.

Dessutom ska ett företag anses vara ett större företag om det uppfyller mer än ett av följande villkor:

  • Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsårenuppgått till mer än 50.
  • Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
  • Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Ett börsnoterat företag räknas alltid som ett större företag. Det betyder att börsnoterade företag omfattas av kravet om att lämna en kassaflödesanalys.

 

Syftet med en kassaflödesanalys

Syftet med en kassaflödesanalys är att förklara förändringen av ett företags likvida medel. En kassaflödesanalys kan vara till nytta både internt för företaget och externt för företagets intressenter. Internt kan en kassaflödesanalys bidra till ökad kontroll över penningströmmarna i företaget. Även för externa intressenter, såsom långivare och investerare, är företages finansiella tillstånd av relevans, eftersom de är intresserade av företagets förändring i finansiell styrka, framtida lönsamhet, samt förmåga att återbetala skulder. En kassaflödesanalys är även användbar vid jämförelser mellan olika företag. Vidare används analysen för att uppskatta förväntade framtida kassaflöden inom ett företag.

Även om det inte finns något lagstadgat krav att mindre företag måste lämna en kassaflödessanalys, kan den fungera som ett verktyg för företaget för att få en överblick över intäkter och utgifter.

 

En kassaflödesanalys kallas även finansieringsanalys

Kassaflödesanalys och finansieringsanalys är två olika namn på samma analys. Den 1 augusti 2014 trädde en ändring i årsredovisningslagen i kraft. Ändringen innebär att finansieringsanalys i fortsättningen kommer att benämnas kassaflödesanalys i årsredovisningslagen.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå