Vad är inkasso?

Inkasso

Inkassoåtgärder är krav om att få en skuld betald

Om räkningar och andra skulder inte blir betalda inom den utsatta tiden kan den som ska ha pengarna vidta inkassoåtgärder mot den som ska betala. Den som har en fordran mot någon annan brukar kallas borgenär medan den som är skyldig pengar brukar kallas gäldenär.

Med inkassoåtgärder menas påtryckningar riktade mot gäldenären för att få gäldenären att betala sin skuld. Skulden kan exempelvis gälla pengar som lånats ut av borgenären men inte blivit återbetalda, tjänster som lovats men inte blivit utförda eller obetalda fakturor. Som borgenär kan man antingen välja att själv driva in skulden eller att ta hjälp av ett inkassoföretag som då tar över ansvaret för att driva in skulden.

En betalningspåminnelse eller en underrättelse om att kravet kan bli överlämnat till inkasso är inte inkassoåtgärder.

 

Inkassoföretag driver in skulder för annans räkning

Ett inkassokrav kommer inte från Kronofogden, utan från ett inkassoföretag. Det är vanligt att borgenären väljer att lämna sin fordran till ett inkassoföretag i stället för att själv fortsätta försöka driva in pengarna. Skulden har därmed överlåtits till inkassoföretaget, som skickar ut ett inkassokrav till gäldenären. Gäldenären ska skicka pengarna direkt till inkassoföretaget innan utsatt sista betalningsdag.

 

Vad ska jag göra om jag har fått ett inkassokrav?

Den som inte har betalat sin skuld får ett påminnelsebrev från borgenären, där det framgår att någon form av åtgärd kommer att vidtas om betalning inte sker inom en viss tid, exempelvis en upplysning om att ärendet kan komma att skickas vidare till inkasso.

Om betalningen fortsatt dröjer och borgenären väljer att påbörja ett inkassoärende kommer ett inkassoföretag ta över ärendet och skicka ut ett kravbrev. Gäldenären bör då omedelbart betala skulden inklusive eventuell ränta, samt påminnelse- och inkassoavgifter, såvida betalningskravet anses vara riktigt. Om gäldenären anser att kravet är felaktigt bör kravet bestridas inom den tid som anges i kravbrevet. Det görs genom att gäldenären kontaktar den som har utfärdat inkassokravet.

 

När inkassoåtgärderna inte leder till betalning

Om inkassoåtgärderna inte leder till något resultat kan borgenären, alternativt inkassoföretaget, vidta rättsliga åtgärder för att fastslå att gäldenären faktiskt är skyldig att betala, samt exakt vilket belopp det rör sig om. En skuld kan bli fastställd genom en ansökan om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogden skickar ett brev som gäldenären ska skriva på och skicka tillbaka.

Anser gäldenären att kravet är riktigt och betalar hela sin skuld inom den angivna tidsramen, bör gäldenären kontakta fordringsägaren eller inkassoföretaget så att de återkallar kravet från Kronofogden. Det är även en god idé att kontakta Kronofogden om att betalning av skulden har genomförts, för att undvika att ett beslut, så kallat utslag, meddelas av misstag.

Motsätter sig gäldenären kravet genom att skriva till Kronofogden för att bestrida skulden, kan Kronofogden inte fortsätta att handlägga ärendet. På borgenärens begäran kan ärendet i stället överlämnas till domstol för fortsatt handläggning.

Om gäldenären inte betalar inom den angivna tidsramen och inte heller bestrider skulden, fastställer Kronofogden skulden och skickar ett utslag till båda parter. Om ett utslag blir fastställt kan Kronofogden ta över för att driva in skulden. Kronofogden har bland annat som uppdrag att både fastställa och driva in skulder samt att fatta beslut om skuldsanering. När ett utslag meddelas får gäldenären även en betalningsanmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå