Vad är en företagsrekonstruktion?

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion beslutas av en domstol

Om ett företag har betalningssvårigheter kan det ansöka om en företagsrekonstruktion hos en domstol. Rekonstruktionen är ett särskilt tillstånd där företaget får möjlighet att rekonstruera sin verksamhet och på så sätt kan det undgå både konkurs och utmätning.

 

Ansökan om rekonstruktion

När ett företag upplever företagssvårigheter lämnar en gäldenär eller en borgenär in en ansökan till den tingsrätt där gäldenären ska svara på ansökan om rekonstruktion. Den tingsrätten är även den samma där övriga betalningsfrister som gäldenären skulle kunna vara skyldig till tas upp.

Ansökans innehåll skiljer sig åt beroende på om det är en gäldenär eller en borgenär som ansöker. Om det är en gäldenär ska ansökan innehålla:

  • en kort redogörelse för gäldenärens ekonomi och varför företaget har betalningssvårigheter
  • en borgenärsförteckning
  • en redogörelse för hur gäldenären anser att verksamheten ska bedrivas i framtiden och
  • förslag till rekonstruktör samt varför denne/denna anses vara lämplig.

Om ansökan lämnas av en borgenär ska ansökan innehålla:

  • uppgifter om borgenärens fordringar på gäldenären
  • uppgifter om gäldenärens betalningssvårigheter samt
  • förslag till lämplig rekonstruktör.

 

Beslut om företagsrekonstruktion

Efter att ansökan har kommit in till tingsrätten har domstolen två veckor på sig att hålla ett sammanträde om huruvida företagsrekonstruktion ska ske eller inte. Om företaget inte anses ha medel för att betala sina skulder får en företagsrekonstruktion inträffa. Om det däremot finns skäl att tro att syftet med företagsrekonstruktionen inte kommer att uppnås kommer ansökan inte gå igenom.

Om ansökan har godkänts ska tingsrätten utse en lämplig rekonstruktör. Rekonstruktören ska ha den erfarenhet och insikt som behövs för uppdraget samt ha borgenärernas företroende. Rekonstruköterns uppgift är att undersöka gäldenärens ekonomiska ställning och tillsammans med borgenären sammanställa en plan för hur företagetsrekonstruktionen ska uppnås.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå