Vad är en egenavgift?

Egenavgift

Som egenföretagare betalar du egenavgifter

En arbetsgivare betalar sociala avgifter, främst så kallade arbetsgivaravgifter, för varje anställd. Arbetsgivaravgifterna betalas in till staten, och ska bland annat finansiera pensioner, sjukvård och social omsorg. Den som bedriver verksamhet som egenföretagare måste själv betala in arbetsgivaravgifterna. De kallas då egenavgifter. Skatteverket är den myndighet som administrerar arbetsgivar- och egenavgifterna.

Den som driver enskild firmahandelsbolag eller kommanditbolag och är godkänd för F-skatt eller FA-skatt räknas som en egenföretagare. Ett godkännande för F-skatt betyder att det är företagaren själv som ansvarar för att betala skatter och egenavgifter varje månad. Den som både bedriver enskild näringsverksamhet och har anställning ska vara godkänd för både F- och A-skatt, så kallad FA-skatt. För den som är godkänd för FA-skatt gäller att egenföretagaren själv betalar skatt och egenavgifter för de inkomster som genererats i näringsverksamheten, medan arbetsgivaren drar av skatt och betalar arbetsgivaravgifter på lönen.

 

Egenavgifterna beräknas på verksamhetens överskott

Egenavgifterna beräknas på företagarens nettointäkt, det vill säga verksamhetens överskott. För att räkna fram den beräknade vinsten gör man en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna för året. Från det beloppet räknar man som huvudregel av 25 procent, vilket är ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter företagaren ska betala. Det belopp man får fram benämns nettointäkt efter schablonavdrag och motsvarar den skattemässiga nettointäkten. Egenavgifter ska endast betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas istället särskild löneskatt.

 

Egenavgifternas sammansättning

För år 2014 uppgår egenavgifterna till 28,97 procent. Sammansättningen ser ut enligt följande:

  • Ålderspensionsavgift 10,21 %
  • Allmän löneavgift 9,88 %
  • Sjukförsäkringsavgift 4,44 %
  • Föräldraförsäkringsavgift 2,60 %
  • Efterlevandepensionsavgift 1,17 %
  • Arbetsmarknadsavgift 0,37 %
  • Arbetsskadeavgift 0,30 %

 

Undantagsregler för egenavgifter

Personer som är födda 1938–1948 betalar endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Det gör också företagare födda 1949 eller senare men som har tagit ut hel ålderspension från det allmänna pensionssystemet under hela inkomståret, samt de som har haft hel sjukersättning eller aktivitetsersättning under någon del av året. Personer som inte har fyllt 26 år vid årets ingång betalar egenavgifter med 14,89 procent (vid sju dagars karenstid).

Den som vid ingåendet av beskattningsåret har fyllt 65 år ska inte betala fullständiga egenavgifter, utan bara den del av egenavgifterna som utgör ålderspensionsavgift. Samma regler gäller för den som inte har fyllt 65 år, men som har tagit ut hel ålderspension från det allmänna pensionssystemet under hela inkomståret, samt för den som har haft hel sjukersättning eller aktivitetsersättning under någon del av året.

Intäkter för den som är född 1937 och tidigare är inte belagda med några avgifter alls på inkomst av näringsverksamhet. Personer som inte har fyllt 26 år vid årets ingång betalar endast ålderspensionsavgift samt en fjärdedel av de övriga avgifterna (vid sju dagars karenstid).

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt i stället för egenavgifter.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå