Vad är debeteringsgrad?

Debeteringsgrad

Debiteringsgrad är ett nyckeltal för tjänsteföretag

Debiteringsgrad (även beläggningsgrad) är ett nyckeltal som ofta används av tjänsteföretag som debiterar kunder efter arbetad tid. Den del av arbetad tid som tjänsteföretaget kan ta betalt av kunden kallas debiterbar tid, eller direkt tid. Den ej debiterade tiden, det vill säga den övriga tid som de anställda arbetar kallas indirekt tid och används bland annat till administration, utbildning, intern kontorstid och liknande. Andelen debiterad tid i förhållande till den totalt arbetade tiden kallas debiteringsgrad.

 

Debiteringsgraden kan mätas individuellt eller totalt

Debiteringsgraden kan mätas på individuell nivå eller för hela företaget. Debiteringsgraden påverkar företags resultat och det är därför av största vikt att ha koll på var debiteringsgraden ligger och hur måttet utvecklas. Nyckeltalet visar hur effektivt företaget är på att sälja sina tjänster och generellt sett är ett högt tal bättre än ett lågt tal.

 

Formel för debiteringsgraden

För att beräkna debiteringsgraden divideras den debiterbara tiden, alltså den direkta tiden, med den totalt arbetade tiden. Förhållandet uttrycks i procent.

Debiteringsgrad = Debiterbar tid/Totalt arbetad tid

Ett exempel:

Ett företag har under året debiterat 2 600 timmar. Antalet tillgängliga timmar var 3 400. Företagets debiteringsgrad var under året 76,47 %.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå