Vad är bolagsstyrning?

Bolagsstyrning

Bolagstyrning beskriver hur ett aktiebolag ska ägas och styras. På engelska använder man begreppet corporate governance, vilket även används i vissa fall i Sverige. En bra bolagsstyrning är en förutsättning för en sund marknad och ett fungerande näringsliv. Det är mycket viktigt för marknadens förtroende för bolagen att de har en välfungerade bolagsstyrning, i fall där företag har rapportaras ha dålig bolagsstyrning kan det eventuellt påverka aktiens värde.

 

Bolagsorganen

Inom bolagsstyrning finns det fyra centrala bolagsorgan: styrelse, bolagsstämma, VD och revisor. Dessa organ spelar en stor roll i bolagsstyrningen med syfte att tillgodose aktieägarnas intressen och deras anspråk på det investerade kapitalet.

 

Den svenska bolagskoden

I Sverige ska aktiebolag följa aktiebolagslagen som omfattar de grundläggande reglerna som gäller för företagets organisation. Aktiebolagslagen anger de organ som ska finnas i bolaget samt vilka uppgifter respektive organ har. I Sverige finns det en bolagskod med regler och praxis som fungerar som ett komplement till lagstiftningen. Bolagskoden kompletterar bland annat inom vissa områden med att ställa högre krav, men samtidigt ger den möjlighet för bolagen att välja huruvida de vill följa hela eller delar av bolagskoden om det anses att det leder till en bättre bolagsstyrning.

 

Internationella regelverk

Det är lite olika hur olika länder väljer att lagstifta eller ha en frivillig kod för bolagsstyrning. Storbritannien har varit för många länder ett föregångsland när det gäller kod för bolagsstyrning. I 1992 kom Storbritannien ut med Cadbury rapporten och har efter det publicerat ytterligare två rapporter som har sammanställts till en kod för bolagsstyrning.

I USA har man valt att lagstifta en kod för bolagsstyrning. Lagen heter Sarbanes-Oxley act och togs i verka 2002.

De nordiska länderna har en bolagskod som påminner om den svenska bolagskoden, vilket betyder att den är frivilliga att följa och kontrolleras inte av lagstiftning.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå