Vad är bokföring?

Bokföring

Bokföring hanterar affärshändelser

Att bokföra innebär att ordna, sammanställa, värdera och rapportera affärshändelser. Affärshändelser är in- eller utbetalningar som direkt påverkar ett företags resultat och ställning. Affärshändelserna ska vara dokumenterade som verifikationer så som kvitton och fakturor. Bokföring används som ett övergripande begrepp och även för att beskriva själva handlingen att bokföra. Hur bokföringen ska skötas är bestämt i bokföringslagen (1999:1078).

Bokföringen ska skötas löpande. Det vanligaste är att tillämpa dubbel bokföring där ett belopp bokförs på två olika konton. Då bokförs en affärshändelse en gång på ett konto i kredit och en gång på ett konto i debet. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag och andra affärshändelser så snart som möjligt men senast påföljande månad.

Alla bokföringshandlingar ska sparas i sju år och ska finnas i läsbar form, antingen som fysiska eller elektroniska dokument.

 

Bokföringsskyldighet

Att bokföra är en lagstadgad skyldighet som är bestämd enligt bokföringslagen. Alla juridiska personer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar samt fysiska personer som bedriver enskild firma är bokföringsskyldiga.

I bokföringslagen 5 kap. 1 § 1 st. är bokföringsskyldigheten definierad som följande:

“Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.”

 

Två bokföringsmetoder

Bokföringen kan ske enligt två metoder, fakturametoden och kontantmetoden.

Fakturametoden innebär att alla kundfakturor bokförs när de skapas och alla leverantörsfakturor bokförs när de inkommer. När dessa sedan har betalats bokförs själva betalningen separat. Metoden är obligatorisk för verksamheter med en årsomsättning på över tre miljoner eller mer.

Kontantmetoden, även kallad bokslutsmetoden, innebär att bokföring av inkomster och utgifter bokförs när in- och utbetalningarna sker. Kontantmetoden används av verksamheter som omsätter mindre än tre miljoner kronor. Även verksamheter som inte har så många transaktioner per år brukar tillämpa denna metod.

 

Grundbok och huvudbok

Alla affärshändelser är bokföringsposter och förs in en så kallad grundbok och i en huvudbok. I grundboken är affärshändelserna strukturerade i en kronologisk ordning med de äldsta affärshändelserna först. Huvudboken är strukturerad som en systematisk kontonummerordning med de lägsta kontonumret först. Grundboken och huvudboken innehåller alltså samma information men har olika strukturer.

 

God redovisningssed

All bokföring ska ske enligt god redovisningssed. God redovisningssed innebär att gällande redovisningslagar och vedertagen praxis ska följas. Det är Bokföringsnämnden (BFN) som har det övergripande ansvaret för utvecklingen av god redovisningssed.

Vid räkenskapsårets slut granskas bokföringen av revisorer för att se om bokföringen har skett enligt god redovisningssed. Om god redovisningssed inte har följts kan det leda till att företaget eller näringsidkaren i värsta fall får böta.

 

Bokslut

Alla företag ska vid räkenskapsårets slut avsluta sin bokföring med ett bokslut. Ett bokslut är en sammanställning av bokföringen och kan vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Upprättande av bokslut innebär att sammanställa affärshändelserna i en resultaträkning och en balansräkning. Resultaträkningen innehåller en översikt över intäkter och kostnader och visar företagets resultat. Balansräkningen ger översikt över tillgångar och eget kapital och skulder. Dessutom ska det finnas tilläggsuppgifter till både resultat- och balansräkningen.

Om ett företag har en nettoomsättning som inte överstiger tre miljoner kan företaget välja att göra ett så kallat förenklat bokslut som endast innehåller resultat- och balansräkning.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå