Vad är ett balanskonto?

Balanskonto

Balanskontona visar företagets ekonomiska ställning vid en specifik tidpunkt

Balanskonton kallas de konton som ingår i balansräkningen, och som visar verksamhetens tillgångar, skulder och eget kapital. I BAS-kontoplanen utgör balanskontona kontonummer 1000–2999. De konton som börjar med siffran 1 är tillgångar medan konton som börjar med siffran 2 utgörs av eget kapital och skulder. Konton som börjar på siffrorna 3 till och med 8 är så kallade resultatkonton.

 

Att bokföra på balanskontona

Balanskontona delas upp i två kontoklasser för dels tillgångskonton och dels skuldkonton (inklusive eget kapital). Tillgångskonton (kontoklass 1) ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan. Skuldkonton (kontoklass 2) ökar istället på kreditsidan och minskar på debetsidan.

Det är vanligt att benämna tillgångssidan som aktivsidan och skuldsidan som passivsidan. När ett räkenskapsår ska avslutas måste summan av företagets tillgångar alltid vara lika stor som summan av företagets egna kapital och skulder, det vill säga vara i balans.

Balansräkning innebär en uppställning av ett företags tillgångar på den ena sidan samt skulder och eget kapital på den andra sidan. En sådan sammanställning av balanskontona vid en viss tidpunkt kallas ofta även för en balansrapport, och kan användas för att jämföra balanskonton från olika tidpunkter. I balansräkningen finns en ingående balans på samtliga konton vid räkenskapsårets början och en utgående balans vid räkenskapsårets slut.

Det kan vara lämpligt att stämma av varje balanskonto månadsvis för att ha kontroll över både ingående och utgående balanser vid varje månadsslut.

 

Avstämning av balanskonton

En avstämning innebär att man går igenom de bokförda posterna på företagets balanskonton och resultatkonton. Att regelbundet stämma av kontona i bokföringen är en god idé för att försäkra sig om att bokföringen är korrekt. Därför upprättar många företag ett månadsbokslut vid varje månadsslut, vilket består av en balansräkning och en resultaträkning.

 

Alla bokföringsskyldiga måste upprätta en balansräkning

Hur ett företags löpande bokföring ska avslutas varierar och finns angivet i bokföringslagen (1999:1078). Vare sig den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning, med ett årsbokslut, eller med ett förenklat årsbokslut, måste den bestå av en balansräkning och en resultaträkning.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå