Vad är ett aktiebolag?

Aktiebolag

Aktiebolaget är en juridisk person

Ett aktiebolag är en företagsform som bildas av en eller flera grundare och är en juridisk person. Det innebär att bolaget har samma rättsliga rättigheter och skyldigheter som en fysisk person, men grundarna och ägarna är inte själva ansvariga för de skulder och åtaganden som bolaget har. Ägarna i aktiebolaget riskerar därför inte att förlora mer än det kapital som de själva har satsat i bolaget. Det satsade ägarkapitalet delas upp i lika stora andelar, aktier. En akties kvotvärde räknas ut genom att dividera det totala aktiekapitalet med det totala antalet aktier.

Aktiebolag Handelsbolag Enskild firma Ek. förening
Minsta ägarinsats
50 000
0
0
0
Juridisk person
Ja
Ja
Nej
Ja
Skattesubjekt
Ja
Nej
Nej
Nej

Vad krävs av ett aktiebolag?

För att starta ett aktiebolag krävs en kapitalinsats på 50 000 kronor. Om det är ett publikt aktiebolag krävs 500 000 kronor. Ett aktiebolag ska bestå av aktieägare, en styrelse, verkställande direktör, ordförande och en firmatecknare. Dessutom ska det ha en godkänt eller auktoriserad revisor.

Aktiebolag är bokföringsskyldiga och ska varje år skicka in en årsredovisning till Bolagsverket och styrelsen måste upprätta en aktiebok över företagets aktieägare.

Ett aktiebolag styrs av en bolagsstämma som är det högsta beslutande organet. I stämman fattar aktieägarna beslut om hur aktebolaget ska skötas utifrån de regler och lagar som finns i bolagsordningen och aktiebolagslagen.

 

Starta aktiebolag

För att starta ett aktiebolag ska detta först skrifligen beslutat i ett dokument kallat stiftelseurkunden, ett dokument som innehåller centrala bestämmelser för bolagsbildning. Därefter skickas en ansökan om registrering in till Bolagsverket, vartefter bolaget får sitt namn registrerat och tilldelas ett organisationsnummer.

För att få bolaget registrerat ska det lämnas vissa uppgifter. Dessa är:

  • namnförslag
  • en verksamhetsbeskrivning
  • vilka som ska vara ledamöter
  • vem som ska vara revisor
  • vem som är stiftare
  • uppgifter om hur många aktier varje stiftare tecknar sig för
  • priset på aktierna
  • kontaktuppgifter
  • bankintyg.

Privata aktiebolag

Aktierna i ett privat aktiebolag får tecknas av högst 200 personer, vilket också gäller värdepapper. Det får heller inte spridas vidare värdepapper, skuldebrev eller liknande genom annonsering. Aktiebolaget ska ha en styrelse, en styrelseordförande om styrelsen består av fler än en styrelseledamot och får ha en verkställande direktör (det är dock inte ett krav). För att få starta ett privat aktiebolag krävs en kapitalinsats på 50 000 kronor.

Privata aktiebolag ska skicka ut en kallelse till årsstämma tidigast sex veckor innan den ska hållas men inte senare än fyra veckor innan.

 

Publika aktiebolag

Ett publikt aktiebolag får erbjuda aktier på den öppna marknaden. Det är endast publika aktiebolag som får handla med aktier på den svenska och internationella börsen. För att starta ett publikt aktiebolag krävs det en kapitalinsats på minst 500 000 kronor.

Ett publikt aktiebolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter, vilka minst hälften ska utses vid bolagsstämman. Bolaget ska även ha en verkställande direktör och om så önskas, även vice ordförande. Den verkställande direktören och vice ordförande får inte vara densamma som styrelseordföranden. Det ska även finnas en revisor.

När ett publikt aktiebolag ska hålla bolagsstämma gäller vissa specifika regler. Kallelsen till stämman ska annonseras i post- och inrikestidningar, i minst en rikstäckande tidning och ska även skickas med post till de aktieägare där adressen är känd. Om ett publikt aktiebolag är noterat på en aktiemarknadsplats ska kallelsen annonseras i post- och inrikestidningar och på bolagets webbplats. Bolagsstämman ska utannonseras tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan den ska inträffa.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå