Kassaflöde är flödet av pengar

Ett kassaflöde är ett ett företags flöde av inbetalningar och utbetalningar, det vill säga flödet av pengar. In- och utbetalningarna kallas gemensamt för betalström.

Kassaflödet kan användas för att se hur det går för ett företag genom att ställa det i relation till tidigare perioder, budgetar, eller andra företag i branschen. Man kan också se de kapitalflöden som rör sig inom företaget, företagets likviditet, dess förmåga att överleva och därmed även dess förmåga att skuldsätta sig.

Utifrån kassaflödet går det att få fram information som inte alltid kan utläsas ur resultat- och balansräkning eller balansomslutningen, så som lagernivåer, underhållskostnader, kostnader för forskning och utveckling, kostnad för räntor samt skatter. Att analysera ett företag utifrån dess kassaflöde kallas för kassaflödesanalys.

Kassaflödesbaserade modeller

När företag vill titta på sin ekonomi ur ett investerarperspektiv används så kallade kassaflödesbaserade modeller. Det innebär att de använder modeller för att se om ett företag är inriktat på att maximera aktiernas marknadsvärde, vilket uppnås genom att maximera nuvärdet av framtida kassaflöden.

0

Start typing and press Enter to search