Kapital finns i olika former

Kapital är ett företags resurser. Det är alltså det som används i en företags verksamhet, så som maskiner och annan utrustning. Kapitalet ägs ofta av företaget men innebär också sådan utrustning, lokaler, maskiner och annat som hyrs in och kan tänkas användas i verksamheten.

Det finns fyra typer av kapital:

  • Realkapital: Realkapital är fysiska objekt så som utrustning och varulager
  • Finansiellt kapital: Finansiellt kapital är pengar och deras placering
  • Humankapital: Humankapital är den kunskap, skicklighet och kompetens som företagets medarbetare besitter
  • Immateriellt kapital: Immateriellt kapital är tillgångar så som patent, varumärken och goodwill.

Kapital används i nyckeltal

Inom företagsekonomin används ofta nyckeltal för att se hur det går för ett företag. De används främst i de fall då det inte räcker med att titta på ett företags resultat i bokslutet. Många av nyckeltalen bygger på kapitalet. Några exempel på dessa är eget kapital, sysselsatt kapital och justerat eget kapital. Även räntabilitet och avkastning bygger på kapitalet, och är mått på hur lönsamt ett företag är.

0

Start typing and press Enter to search