Dag 1–5 – VD-programmet | Dag 1–10 – Executive-programmet | Dag 1–20 – Certifierad VD-utbildning

Letar du efter Grundläggande VD-utbildning 2 dagar?

Innehåll


Här går vi igenom de grunder som behövs för att få full förståelse för dels hur ett företag är uppbyggt, men också vilka lagar som styr. Vem bestämmer i företaget och vem är det som väljer inriktning och hur visioner och mål ska läggas upp. Vad har ägarna för uppgift och hur ska en bra styrelse arbeta, samt vad ska vd göra i det dagliga arbetet, och vilket personligt och kollektivt ansvar du har styrelsen och du som vd. Vad säger Aktiebolagslagen (ABL) och vi reder ut de 4 olika bolagsorganen som finns i lagstiftningen. Avsnittet är en grundläggande styrelseutbildning.

Inom ramen för att driva företag är det viktigt att förstå lagramar och arbetsrätt. Lagar såsom tex. Arbetsmiljölagen är entydig. Ansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens. Det betyder att arbetsgivaren ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa samt inom ramen för anställningar följa både LAS, MBL och Avtalslagen. Eftersom arbetsgivaren är en juridisk person tillkommer ansvaret i praktiken den högsta ledningen inom företaget, vilket i första hand riktar sig till vd i företaget. Ansvaret för arbetsmiljön som sådant kan inte delegeras, bara ansvaret att utföra uppgifter kan. Vi reder ut vad som gäller och tittar på lagstiftningen inom arbetsrätt och arbetsmiljö med fokus på ditt ansvar som VD.

VD ska vidta de åtgärder som behövs för att bolagets bokföring sköts enligt lag och att förvaltningen av bolagets pengar sköts på ett betryggande sätt. Du behöver ha kunskaper i redovisning och företagsekonomi samt vilka rättsregler som gäller inom området. Vi går igenom redovisningens grunder, utifrån både ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Du lär dig att läsa resultaträkning och balansräkning samt hur du räknar ut de viktigaste nyckeltalen; likviditet, soliditet och räntabilitet.

IDI mäter en persons beteende – som det uppfattas av andra. Datan samlas in från minst sex personer som testpersonen själv väljer. Du kommer att göra en fullständig IDI som redovisas dag 4. Läs mer på www.idi.se

Ledarskapet i organisationen är central för medarbetarnas trivsel, prestationer och utveckling på individuell-, team- och organisatorisk nivå. Som VD har du en viktig roll för att främja företagets värderingar och kultur i hela organisationen. En stor del av kulturbyggandet handlar om beteenden och mellanmänsklig kommunikation. För att utveckla din medvetenhet kring ditt egna beteende och din kommunikationsprofil i rollen arbetar du här med IDI-instrumentet. Ditt IDI-resultat återkopplas av en licensierad handledare. Läs mer om IDI på www.idi.se. Den här dagen innehåller många praktiska moment och ger dig värdefulla insikter som ledare.

VD förväntas kunna ta strategiska och operativa beslut som utvecklar företaget och organisationen. Affärsplanen hjälper dig att synliggöra detta på ett begripligt sätt för relevanta målgrupper både internt och externt. Under dagen arbetar du med utvalda delar i affärsplanen som består av; företagsbeskrivning, omvärldsanalys, kund & marknad, ekonomi, målarbete och handlingsplan.

Du som fortsätter till dag 10 i programmet får ta del av första delen i verktyget för affärsmodellering som är ett beslutsstöd för att utveckla hållbara och skalbara strategier för lönsam tillväxt. Efter dag 5, i digitalt möte, får du veta mer om verktyget och förarbetet. Under programmet Certifierad VD-utbildning (20 dagar) får du arbeta i hela verktyget.

Som VD i företaget förväntas du ta fram och utveckla företagets affärsplan. I ett förarbete har du synliggjort företagets affärsmodell och företagets flödesprocess. Under dagen arbetar vi med att stärka flödesprocessens hållbarhet vilken utgör grunden till lönsam tillväxt. Under dagen arbetar du fram rollbeskrivningar i ditt företag. Dagens innehåll utgör grunden för dag 15. Du arbetar vidare med att utveckla det egna företagets affärsplan som ett hemprojekt.

Du som VD förväntas nödvändigtvis inte vara marknadsföringsexpert, men genom att visa intresse och förståelse för marknadsföringen agerar du som dess ambassadör och sätter fokus på det i din organisation. Du möter ett praktiskt ramverk och de strategiska komponenterna som är nödvändiga för effektiv och hållbar marknadsföring. För att omsätta teori till praktik kommer du att arbeta igenom ert värdeerbjudande. Du arbetar vidare med att utveckla det egna företagets affärsplan som ett hemprojekt baserat på vad du lär dig under dagen.

9 av 10 företag misslyckas med att genomföra sin strategi. Skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare genom ett etablerat målstyrningsarbete så når ni snabbare er fulla potential. Den här dagen innehåller grundläggande förståelse för vad målstyrning är och vad ett implementerat målstyrningsarbete genererar. Teori varvas med praktiskt arbete och du får konkreta tips och verktyg som hjälper dig att lyckas med målstyrning på ditt företag.

Under dagen arbetar du med de nyckeltal som är viktiga att följa upp och jämför ditt företagets nyckeltal med branschen. Vi förklarar sambanden mellan olika nyckeltal och hur det hjälper dig att prioritera rätt för att förbättra affärsmodellens hållbarhet.

Du arbetar med företagets egna siffror, budgeterade och faktiska, samt tar fram företagets kassaflöde, resultat och relevanta nyckeltal. Du lär dig vilka bokslutsdispositioner som finns och hur dessa påverkar företagets resultat. Du arbetar vidare med att utveckla det egna företagets affärsplan som ett hemprojekt.

Vad gör vi i organisationen rätt och vad kan vi förbättra? Hur kan det ligga på VD:s ansvar att skapa resultat i verksamheten? Hur ska jag som VD kunna tänka annorlunda och hur kan jag få med mig ledningsgrupp och anställda på vår resa framåt? Nyttiga tankar, idéer och verktyg i detta pass.

Den här dagen arbetar du med sambanden mellan prissättning, försäljningsvolymer, täckningsbidrag och lönsamhet. Under dagen arbetar du med ditt företags egna mix av produkter och tjänster. Vi bekantar oss med begreppet ”Pareto” i ett prioriteringsperpektiv. Vi återvänder till företagets kassaflöde och kopplar det till kapitalbindning och företagets investeringskalkyler för att du ska kunna bedöma och fatta mer ekonomiskt hållbara beslut. Dagens innehåll utgör grunden för dag 15.

Avtalsrätten utgör en central del i affärsmodellens hållbarhet. Du lär dig avtalsprocessens tre stadier. Första stadiet handlar om behöriga parter, det andra om avtalsbindningar och det tredje stadiet tar upp avtalets fullgörande såsom materiella regler kopplat till företagets produkter- och tjänsteerbjudande, fordringsrätt och tvistelösningar såsom skiljedomsklausuler i affärsavtal. Du lär dig för- och nackdelar med olika tvistelösningsklausuler. Dagens innehåll utgör grunden för dag 15.

Projekt har funnits i alla tider. Projektet syftar till att uppnå vissa mål och resultat inom en viss angiven tid. Projektet har en början och ett slut. Under den tid som projektet varar skall vissa arbetsuppgifter utföras på ett visst sätt för att man skall nå bestämda mål. Projektet kräver en egen organisation för ledning och styrning, egen ekonomi och egen budget för verksamheten. Projektet planeras, startas, genomförs och avslutas. Projektet är inte detsamma som den egentliga verksamheten utan bildar en egen helhet som arbetar för att nå sina speciella mål. Resultatet av projektet kan emellertid innebära att ny verksamhet startas eller att ordinarie verksamhet förändras alternativt att en bestämd uppgift slutförts.

Idag måste alla företag jobba konstant med sin utveckling. Det handlar om att vinna eller försvinna. I utbildningen varvas forskning, tankar och tips med övningar, exempel och intervjuer. Steg för steg går vi igenom vad chefer och medarbetare måste göra för att skapa världens bästa företag. Det gäller att utmana det som sitter i väggarna och våga tänka nytt, kring ledarskapet och medarbetarskapet, kring organisation och arbetssätt. Det handlar om att skapa ett företag där människor verkligen vill jobba, där visionen och målen är tydliga och där alla drivs av lust att åstadkomma något, tillsammans.

Utifrån affärsmodellens tre delar; företaget, erbjudandet och marknaden identifieras och analyseras risker för att säkerställa affärsmodellens hållbarhet. Analysen baseras på olika perspektiv; de juridiska-, ekonomiska- och organisatoriska. Här knyter du ihop innehållet från dag 6, dag 11 och dag 12. Hållbarhetsanalysen har fokus på affärsmodellens risker och utmynnar i en handlingsplan för ökad hållbarhet.

Företagets interna tillväxtpotential begränsas av affärsmodellens förmåga att hantera ökade volymer i flödesprocessen. Företagets tillväxtmål uttrycks i volymmått för att bedöma affärsmodellens skalbarhet. Under dagen arbetar du med affärsmodellens skalbarhet för optimerad tillväxt. Affärsmodellens skalbarhet för optimerad tillväxt prövas med volymsimuleringar genom flödesprocessens olika funktioner. Du får svar på frågan om vilken volymökning som företagets affärsmodell klarar av med befintliga resurser. Du kommer också att se företagets lönsamhetspotential.

Lär dig konsten att förstå och möta dina kunders behov för att bygga starka och hållbara kundrelationer. Vi fördjupar oss i planeringsfasen, mötesbokningen samt kundmötet och du får konkreta verktyg som säkerställer ett framgångsrikt genomförande.

Du repeterar och bygger vidare på grunderna för ramverket och värdeerbjudandet från dag 7. Med ett särskilt fokus på kundens köpresa kommer du att utforska möjligheter att ”skala upp” företagets marknadsföring. Det innebär att öka effektiviteten och omfattningen av företagets marknadsföringsaktiviteter på ett sätt som stödjer tillväxt utan att proportionellt öka kostnaderna.

Företagets tillväxtpotential avgörs av affärsmodellens förmåga att hantera ökad volym i flödesprocessen. Företagets tillväxtmål uttrycks i volymmått för att bedöma affärsmodellens skalbarhet. Under dagen arbetar du med affärsmodellens skalbarhet för accelererad tillväxt. Affärsmodellens skalbarhet för accelererad tillväxt prövas med volymsimuleringar utifrån en tidshorisont på tre till fem år genom flödesprocessens olika funktioner. Du får svar på vilka resursförstärkningar i affärsmodellen som behövs för att klara av ökade volymer. Du kommer också att se företagets lönsamhetspotential efter tillväxtinvesteringar.

Under dagen arbetar du med ett utkast till ditt företags strategiformuleringar. Företagets val av strategi bygger på hur företaget ska nå uppsatta tillväxtmål på tre till fem års sikt. I strategiformuleringen behöver du ta beslut om tillväxten i företaget ska vara optimerad- eller accelererad. Du arbetar med de anpassningar i företagets affärsmodell som krävs för att nå företagets tillväxtmål. Du utvecklar ett utkast till företagets strategiformulering. Det fortsatta arbetet med strategiformuleringen sker i företagets ledningsgrupp eller styrelse. Dagen avslutas med certifiering.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå