I grundboken bokförs affärshändelser

En grundbok är en förteckning över företagets affärshändelser, vilka är dokumenterade genom så kallade verifikationer. Grundboken kallas ibland även dagbok eller verifikationslista.

Grundbokföring och huvudbokföring

Företagets samtliga affärshändelser ska noteras som bokföringsposter både i grundboken och i huvudboken. Inom redovisningen skiljer man nämligen mellan grundbokföring och huvudbokföring, trots att grundboken och huvudboken innehåller samma information. Grundboken är strukturerad i kronologisk ordning med den äldsta affärshändelsen först, medan huvudboken är organiserad systematiskt i kontonummerordning med det lägsta kontonumret först.

Att bokföra i grundbok

I grundboken sker bokföringen löpande när affärshändelserna uppstår. De affärshändelser som avser kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag, övriga affärshändelser så snart det kan ske. Varje bokföringspost i grundboken måste innehålla datum, verifikationsnummer, belopp på debet- och kreditkonton samt en kort information om vad affärshändelsen avser.

0

Start typing and press Enter to search