Bokföringslagen reglerar upprättandet av bokföringen

Alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar, samt vissa stiftelser och ideella föreningar är bokföringsskyldiga. Dessutom har enskilda personer som bedriver näringsverksamhet bokföringsplikt. För att dessa bolag och verksamheter ska veta hur de ska sköta bokföringen har bokföringslagen (BFL 1999:1078) upprättats, vilken innehåller vägledande direktiv och regler.

Vad säger bokföringslagen?

I stort innehåller bokföringslagen regler för vilka som är bokföringsskyldiga, regler för den löpande bokföringen och hur den ska avslutas. Bokföringsskyldigheten innebär att bokföring ska ske av alla affärshändelser på ett systematiskt sätt så att de kan registreras i en grundbok och en huvudbok. Alla dessa affärshändelser ska ha verifikationer. All räkenskapsinformation ska sparas i ordnat skick och i landet i minst sju år. Bokföringsskyldigheten innebär även att upprätta ett årsbokslut eller årsredovisning.

Bokföringslagens delar

Kap 1: Inledande bestämmelser. Här presenteras en överblick över lagen, definitioner av förekommande begrepp samt vilka språk som bokföringen får finnas på.

Kap 2: Kretsen av bokföringsskyldiga. Här beskrivs vilka som är bokföringsskyldiga, vilket alla näringsidkare är om inte särkilda förhållanden gäller, samt vad lagen innebär för svenska företag med utländska filialer.

Kap 3: Räkenskapsår. Ett räkenskapsårs längd och bestämmelser beskrivs här, samt vad som gäller vid omläggning och föreläggande om rättelse.

Kap 4: Bokföringsskyldighetens innebörd. Här hittas allmän information om bokföringsskyldigheten, att bokföringen ska ske enligt god redovisningssed samt vad som gäller vid gemensam bokföring.

Kap 5: Löpande bokföring och verifikationer. Detta kapitel innehåller bestämmelser för tidpunkt för bokföring, sidoordnad bokföring, rättelser av bokföringsposter och verifikationer.

Kap 6: Hur den löpande bokföringen avslutas. Här beskrivs det att boföringen ska avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut samt hur dessa ska utformas.

Kap 7: Arkivering av räkenskapsinformation m.m. Här finns information om hur, var och när räkenskapsinformation ska sparas eller förstöras.

Kap 8: Utvecklandet av god redovisningssed. Detta kapitel handlar om vilka som har ansvar för god redovisningssed, samt vilka ytterligare lagar som bestämmer vad god redovisningssed är.

Kap 9: Överklagande. I det sista kapitlet i bokföringslagen står det att överklagande kan ske i en förvaltningsdomstol, samt att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 


Executive People är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom utbildningar riktade mot vd och styrelse, och vi utbildar årligen 100-tals vd/ ledare och befattningshavare inom effektivt styrelsearbete och till rollen som vd. Vi erbjuder personer som arbetar i små och medelstora företag utbildningar inom ekonomi, vd-rollen, styrelsearbete, management samt ledarskap. 
En nyckel till våra uppskattade utbildningar är givetvis våra mycket duktiga utbildare!

Executive People är ett av Lloyd´s Register registrerat och certifierat utbildningsföretag

>>Certifierad vd-utbildning

>>Executive Program

>>Vd-programmet

>>Grundläggande vd-utbildning

>>Grundläggande styrelseutbildning 1 dag

>>Högre diplomerad styrelseutbildning

>>Ekonomiutbildning 2 dagar

>>Företagsanpassade utbildningar

0

Start typing and press Enter to search