Bättre betalningsförmåga betyder större motståndskraft mot störningar

Ett företags betalningsförmåga ger en indikation på hur stabilt företaget är, samt en uppfattning om hur det klarar av diverse störningar som kan uppkomma. En god betalningsförmåga innebär att företaget framöver kommer att ha möjlighet att betala sina skulder inom avtalad tid. Ett företags betalningsförmåga kan räknas ut med olika nyckeltal och anges antingen på kort eller lång sikt.

Soliditet – företagets långsiktiga betalningsförmåga

Den ekonomiska termen soliditet syftar på ett företags betalningsförmåga på lång sikt. Man brukar använda begreppet soliditet för att visa hur mycket av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital. Ju högre solididet desto högre finansieras företaget av eget kapital. En soliditet på 100 % innebär finansiering med enbart eget kapital och en soliditet på 0 % innebär att det inte finns något eget kapital alls. En hög soliditet innebär låg finansiell risk medan en låg soliditet kan innebära hög risk för verksamheten.

Likviditet – företagets kortsiktiga betalningsförmåga

Likviditet är en term som mäter ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Likvida medel är de tillgångar som ett bolag har direkt tillgängliga såsom kontanter och kontotillgångar. Ett företag eller en privatperson som har möjlighet att betala sina skulder i tid benämns som likvid.

Kassalikviditet är ett nyckeltal som brukar användas för att indikera ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Kassalikviditet beräknas enligt följande:

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar exkl. varulager och pågående arbeten ÷ Kortfristiga skulder

När kassalikviditeten är större än 100 % innebär det att betalningsförmågan är större än utbetalningarna och att de kortfristiga skulderna kan betalas omedelbart, under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Ett tal mindre än 100 % indikerar att de kortsiktiga utbetalningarna är större än betalningsförmågan. Om eventuella varulager eller pågående arbeten inte kan omsättas omgående, kan företaget därför behöva ta lån eller alternativt göra sig av med långfristiga tillgångar för att kunna betala sina kortfristiga skulder.

För att korrekt kunna använda kassalikviditet som ett nyckeltal krävs därför kännedom om omsättningstillgångarnas och de kortfristiga skuldernas karaktär.

Exempel på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga

Ett företag har kassa, plusgiro, bankgiro, bankkonton och kundfordringar som uppgår till ett värde av tre miljoner kronor. De kortfristiga skulderna uppgår till två miljoner kronor. Till de kortfristiga skulderna räknas bland annat leverantörsfakturor, moms och källskatt.

Företagets kassalikviditet beräknas till att vara:

3 000 000 ÷ 2 000 000 = 1,5 = 150 %

Kassalikviditeten hos företaget är 150 %, vilket innebär att företaget har ett kortsiktigt överskott på 50 % av värdet av alla kortfristiga skulder när de är betalda.

 


Executive People är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom utbildningar riktade mot vd och styrelse, och vi utbildar årligen 100-tals vd/ ledare och befattningshavare inom effektivt styrelsearbete och till rollen som vd. Vi erbjuder personer som arbetar i små och medelstora företag utbildningar inom ekonomi, vd-rollen, styrelsearbete, management samt ledarskap. 
En nyckel till våra uppskattade utbildningar är givetvis våra mycket duktiga utbildare!

Executive People är ett av Lloyd´s Register registrerat och certifierat utbildningsföretag

>>Certifierad vd-utbildning

>>Executive Program

>>Vd-programmet

>>Grundläggande vd-utbildning

>>Grundläggande styrelseutbildning 1 dag

>>Högre diplomerad styrelseutbildning

>>Ekonomiutbildning 2 dagar

>>Företagsanpassade utbildningar

0

Start typing and press Enter to search